NEWS

 

 

A shared vision and partnership

We have been cooperating with Tasty Air company for two years now, when we exchange information, opinions, insights from the world of technology and new possibilities for creating interactive AR and VR products. At the beginning of 2021, we entered into a partnership and look forward to continuing our cooperation. One of the most successful projects that we managed to achieve together was the creation of AR applications for Zborov Castle, which you can read about in the article.

Kapušany Castle celebrates its first success

The project “Šariš Castles in Virtual Reality – Kapušany Castle” was supported within the Call of the Chairman of the PSK for the submission of applications for subsidies for 2020, in Program 2. “Culture”, sub-program 2.3 Intangible Cultural Heritage. The support will help continue the preparation of the basic package of the e-product Šarišské hrady in virtual reality as a tool for comprehensive promotion of castles in the Šariš region in an innovative and unique way.

Zborov Castle - Case study and evaluation

Case study of the interest of visitors to the castle using audio-visual effects, displayed through VR and AR technology. What were the references to the created product? Does it make sense to continue digitizing historical monuments not only to preserve the national cultural heritage, but also to attract people and promote tourism around the castle?

AKTUALITY

Spoločná vízia a partnerstvo

S firmou Tasty Air spolupracujeme už dva roky, kedy si medzi sebou vymieňame informácie, názory, postrehy zo sveta technológií a nových možnosti pre tvorbu interaktívnych AR a VR produktov. Začiatkom roku 2021 sme uzavreli partnerstvo a tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce. Jeden z najviac podarených projektov, ktorý sa nám spolu podarilo dosiahnuť bolo tvorba AR aplikácií pre hrad Zborov, o ktorých si môžete prečítať v článku.

Kapušiansky hrad slaví prvý úspech

Projekt „Šarišské hrady vo virtuálnej realite – Kapušiansky hrad“ bol podporený v rámci Výzvy predsedu PSK na predkladanie žiadostí o dotáciu pre rok 2020, v Programe 2. „Kultúra“, podprogram 2.3 Nehmotné kultúrne dedičstvo. Podpora pomôže v pokračovaní prípravy základného balíka e-produktu Šarišské hrady vo virtuálnej realite ako nástroj pre komplexnú propagáciu hradov v regióne Šariš inovatívnym a jedinečným spôsobom.

Hrad Zborov - Prípadová štúdia a vyhodnotenie

Prípadová štúdia ohľadom zaujatia návštevníkov hradu pomocou audio-vizuálnych efektov, zobrazených prostredníctvom technológie VR a AR. Aké boli referencie na vytvorený produkt? Má zmysel pokračovať v digitalizácií historických pamiatok nie len pre zachovanie národného kultúrneho dedičstva, ale aj s cieľom zaujať ľudí a podporiť turizmus v okolí hradu?