A FEW WORDS TO BEGIN

 

 

Our activities

Why not use everyday scientific progress for the benefit not only of oneself but also of great help for the people’s environment, culture and landscape?

We are fans of modern technology, the use of which is really unlimited. We have already outlined several business models using the current but also higher and advanced AR and VR technologies. The trade union segment differs in different ways, but we place emphasis on human activities.

Selection of projects

To create a product that is to be successful, it is necessary to choose the right type of product from the total quantity offered.

Preparation of a detailed plan to attract the product to those end users who will use the product in their daily lives in the appropriate quality and the possibility of further modularity.

The values of our activities

More than 8 years of education at domestic and foreign conferences in order to learn about technology and identify beneficial business opportunities.

Partnerships

We are currently cooperating with a Czech IT company Tasty Air, which has been involved in the development of computer and mobile software, especially in the gaming industry, for more than 10 years. The programmers, especially in senior positions, were also part of the team that released the game with a global reach and rating.

Cooperation

For best results, we work with various entities to support us and help us gather the information and materials we need. The result is a product, an accurate model that meets strict historical-archaeological criteria according to actual measurements.

Media

Thanks to this technology, the castle can be presented not only at the fair or in Zborov, but also quietly in Bratislava or America. We can move the application anywhere else and simply a person in any other place, in Slovakia, in Europe, in the world, can see this castle.“

The whole video from the report on AV Activities and the castle of Zborov from Bardejov Fair 2019 is on this link.
„With tablets and 3D glasses, visitors can virtually transfer themselves to history. They can walk around the castle, see its size and grandeur at the time of its heyday. It is a great tool for the needs of education and tourism, which was of great interest in the castle in learning about our history.“
The whole video from the report on the castle of Zborov from December 2020 is on this link. Information on AV Activities from 08:00 minutes.

NIEČO MÁLO
NA ÚVOD

Naše aktivity

Prečo nevyužiť každodenný vedecký pokrok v prospech nielen samého seba ale aj vo veľkej pomoci pre okolie ľudí, kultúru a krajinu?

Sme fanúšikmi moderných technológií, ktorých využitie je naozaj neobmedzené. Máme načrtnutých už niekoľko biznisových modelov s využitím práve aktuálnej ale aj vyššej a pokročilej AR a VR technológií. Odborový segment sa rôzne líši, ale kladieme dôraz práve na aktivity vykonávané človekom.

Vhodný výber projektov

Pre tvorbu produktu, ktorý má byť úspešný je potrebné si vybrať správny typ produktu z celkového ponúkaného sa množstva.

Príprava detailného plánu, aby produkt upútal práve tých koncových používateľov, ktorých budú produkt používať vo svojom každodennom živote v zodpovedajúcej kvalite a možnosti ďalšej modularity.

Hodnoty našich aktivít

Vyše 8 rokov vzdelávania sa na domácich aj zahraničných konferenciách​ s cieľom spoznávania technológií a rozpoznanie prínosných podnikateľských príležitostí. 

Partnerstvá

Momentálne spolupracujeme s českou IT firmou Tasty Air, ktorá sa už vyše 10 rokov zaoberá vývojom počítačového aj mobilného softvéru najmä v hernom priemysle. Programátori najmä na seniorných pozíciách boli súčasťou aj tímu, ktorý vydal hru s celosvetovým dosahom a ohodnotením.

Spolupráca

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov spolupracujeme s rôznymi entitami, ktoré nás podporujú a pomáhajú nám nazbierať potrebné informácie a materiály. Výsledkom je produkt, presný model, ktorý spĺňa prísne historicko-archeologické kritéria podľa skutočných meraní.

Média

Vďaka tejto technológii sa môže hrad odprezentovať nie len na jarmoku či v Zborove, ale kľudne aj v Bratislave alebo v Amerike. Vieme tú aplikáciu posunúť hocikde inde a proste človek na hocijakom inom mieste, na Slovensku, v Európe, na svete, si môže tento hrad prezrieť.“
Celé video z reportáže o AV Activities a hrade Zborov z Bardejovského jarmoku 2019 je na tomto linku.
„Pomocou tabletov a 3D okuliarov sa návštevníci môžu virtuálne preniesť do histórie. Môžu sa prejsť po hrade, vidieť jeho veľkosť a majestátnosť v čase jeho rozkvetu. Je to skvelá pomôcka pre potreby vzdelávania a turistického ruchu, o ktorý bol na hrade veľký záujem v rámci poznávania našej histórie.“
Celé video z reportáže o hrade Zborov z Decembra 2020 je na tomto linku. Informácie o AV Activities od 08:00 minúty.