USED TECHNOLOGIES

 

 

Virtual Reality

Virtual Reality (VR) for short, is nowadays a relatively widely known term under which most of us can imagine what it is. Facts that do not exist in our real world come to life with the help of the CoR. And with ever-new, ever-improving technologies, the virtual world may seem more real than reality itself.

Augmented Reality

Augmented Reality (AR) is another developmental stage of Virtual Reality, which expands the space and the world in which we live, using digital technology and extremely complex algorithms by inanimate and intangible, but tangible and visible objects.

SketchUp

SketchUp is a computer program for 3D modeling for a wide range of drawing applications, such as architecture, interior design, landscape architecture, civil and mechanical engineering, film and video games. SketchUp allows you to create a large number of 3D models and is also suitable for large architectural projects (such as landscape design). It is a good choice for interior design thanks to impressive tools for 3D visualization. SketchUp has an OpenGL renderer for creating realistic 3D models.

Unity 3D

Unity 3D is a powerful multi-platform 3D engine with a user-friendly development environment, designed for anyone who wants to easily create 2D and 3D games and applications for mobile devices, computers, web and consoles, or create effective animations. Unity 3D also created the world’s most popular mobile AR game – Pokémon Go.

3D scanning

3D scanning is the process of analyzing an object from the real world, the aim of which is to collect all the data in order to digitally create their shape and appearance. Thanks to this process, the object can become a 3D model, which helps us as a basis for the 3D project we are going to develop, but it can also be useful in the reconstruction, analysis or simulation of ideas.

3D PRINTING

3D printing is the process of producing three-dimensional solid objects from a digital file. The creation of a 3D printed object is achieved through additive processes. In an additive process, an object is created by placing successive layers of material until the object is created. Each of these layers can be considered as a thinly cut cross-section of the object. 3D printing allows you to produce complex shapes using less material than traditional manufacturing processes.

POUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE

Virtuálna realita

Virtual Reality (virtuálna realita, skratka len VR) je v dnešnej dobe už pomerne široko známy pojem, pod ktorým si väčšina z nás dokáže predstaviť, o čo sa jedná. Skutočnosti, ktoré v našom reálnom svete neexistujú, ožívajú pomocou VR. A vďaka čoraz novým, neustále sa zlepšujúcim technológiám sa môže virtuálny svet zdať reálnějším ako samotná realita.

Rozšírená realita

Augmented Reality (rozšířená realita, skratka len AR) je ďalšou vývojovou etapou Virtual Reality (virtuálnej reality, skratka len VR), vďaka ktorej dochádza k rozšíreniu priestoru a sveta, v ktorom žijeme, pomocou digitálnej technológie a nesmierne zložitých algoritmov o neživé a nehmotné, avšak hmatatelné a viditelné objekty.

SketchUp

SketchUp je počítačový program na 3D modelovanie pre širokú škálu kresliacich aplikácií, ako je architektúra, interiérový dizajn, krajinná architektúra, stavebné a strojné inžinierstvo, film a videohra. SketchUp umožňuje vytvárať veľké množstvo 3D modelov a je vhodný aj pre veľké architektonické projekty (napr. dizajn krajiny). Je dobrou voľbou pre interiérový dizajn vďaka pôsobivým nástrojom na 3D vizualizáciu. SketchUp má vykresľovač OpenGL na vytváranie realistických 3D modelov.

Unity 3D

Unity 3D je výkonný multiplatformový 3D engine s používateľsky prívetivým vývojovým prostredím, určený pre každého, kto chce ľahko vytvárať 2D a 3D hry a aplikácie pre mobilné zariadenia, počítače, web a konzoly, či vytvárať efektívne animácie. Prostredníctvom Unity 3D bola vytvorená aj celosvetovo obľúbená mobilná AR hra – Pokémon Go.

3D skenovanie

3D skenovanie je proces analýzy objektu z reálneho sveta, ktorého cieľom je zhromaždiť všetky údaje za účelom digitálneho vytvorenia ich tvaru a vzhľadu. Vďaka tomuto procesu sa z objektu môže stať 3D model, ktorý nám pomáha ako základ pre 3D projekt, ktorý sa chystáme vyvinúť, ale môže byť tiež užitočný pri rekonštrukcii, analýze alebo simulácii nápadov.

3D tlač

3D tlač je proces výroby trojrozmerných pevných objektov z digitálneho súboru. Vytvorenie 3D tlačeného objektu sa dosahuje pomocou aditívnych procesov. V aditívnom procese sa objekt vytvára položením po sebe nasledujúcich vrstiev materiálu, až kým sa nevytvorí objekt. Každú z týchto vrstiev možno považovať za tenko nakrájaný prierez objektu. 3D tlač umožňuje vyrábať zložité tvary s použitím menšieho množstva materiálu ako pri tradičných výrobných postupoch.